چهاردهم مهر ماه "روز تهران"

tehran day

به مناسب روز تهران در نظر سنجی تلگرامی نماد تهران شرکت کنید و دوستانتان را هم به این نظر سنجی دعوت کنید
لینک نظر سنجی:

میدان عالی قاپو، آرامگاه ابوعلی سینا، میدان نقش جهان، آرامگاه حافظ و گنبد سلطانیه هرکدام یادآور شهری از جامعه ایرانی هستند، اما از نظر شما تهران امروز با یادآوری کدام نماد خود را معرفی می‌کند؟

https://telegram.me/mehrazmagazine/560