هر درختی را که میتوانیم حفظ کنیم

savetree

هر درختی را که میتوانیم حفظ کنیم
حتی اگر آخرین باشد.