جایزه بهترین طراحی سال آمریکا به خانه Rock Creek اثر نادر تهرانی تعلق یافت.

جایزه بهترین طراحی سال آمریکا در بخش مسکونی به انتخاب AN's در سومین سال برگزاری خود به خانه Rock Creek تازه ترین اثر نادر تهرانی تعلق یافت.

هیئت ژوری از میان بیش از 500 طرح ارسال شده به دبیرخانه جایزه طرح دفتر NADAAA را برگزید و در بیانیه خود چنین عنوان کرده است:

"پلکان با جزئیات فوق العاده و شگفت آوری طراحی شده است، بخصوص با توجه به خصوصیات نمای آجری و موقر ساختمان. طراحی با احترام به ساختمان موجود انجام گرفته ولی مدیون آن نیست."

خانه Rock Creek بازسازی یک خانه آجری متعلق به سال 1920 در Washington DC آمریکا است که با بهینه کردن سازه موجود سعی در استفاده بهتر از فضاهای موجود نموده است. همچنین با ادغام فضاهای خدماتی، زندگی و کار و افزایش قسمت های شفاف برای بهتر شدن رابطه بین فضاها و منظره طبیعی بیرون ساختمان کوشیده است. در نهایت این یک خانه متفاوت است که در تعامل مستقیم با طبیعت قرار دارد.