همایش رایت و معماران ایرانی در دانشگاه آزاد سمنان

postersemnan

مهراز با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان برگزار می کند.

بازخوانی همکاری مشترک بنیاد فرانک لوید رایت با گروه مهندسین مشاور (نظام عامری-کمونه-خسروی)

چهارشنبه 13 آذر ماه 92 ساعت 11 الی 12:30

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

ورود برای عموم آزاد است